Adelina, Yang Elvi, Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta, Indonesia