Vol 4, No 2 (2007)

Table of Contents

Articles

 
Asmanto Subagyo(1), Taufiq Hidayat(2),
(1) 
(2) 
 
Tito Yuwono(1), Dalyono Mughni(2), Totok Budioko(3),
(1) 
(2) 
(3) 
 
Yandi Syukri(1), Neni Triana(2),
(1) 
(2) 
 
Feris Firdaus(1), Fajriyanto Fajriyanto(2),
(1) 
(2) 
 
Rochmy Istikharah(1),
(1) 
 
Suparwoko Suparwoko(1), Feris Firdaus(2),
(1) 
(2) 
 
Fajriyanto Fajriyanto(1), Suparwoko Suparwoko(2), Saru Arifin(3),
(1) 
(2) 
(3)