Main Article Content

Abstract

THE INDICATION OF TEXTS' SIGNAL AND ITS IMPACT ON THE UNDERSTANDING OF SHARI'A AND POSITIVE LAWS

 

Abstract

This paper aims to discuss one of the meanings of the words, namely the Indication of the Text Evidence in terms of its concept and how it is used in the process of deriving judgments from the texts of Islamic jurisprudence and the texts of the positive laws. This paper deals with an analytical study through the indication of the text evidence from the Holy Qur'an and the Sunnah, and the Jordanian Laws, in particular, the Jordanian Civil Code, the Jordanian Evidence Law and the Jordanian Personal Status Law. It decides the importance of this research, which is one of the terms of the Islamic legal theory including the benefits of its rules and an important task that is indispensable to the scholar instead of denying it, whether he is a man of the Islamic jurisprudence or a man of positive law.

 

Keywords: The Indication of the Text’s Signal, Sharia, Positive Laws.

Article Details

References

 1. Ad-DÄr QuthnÄ«, ‘AlÄ« bin Omar bin MahdÄ«,. Sunan ad-DÄr QuthnÄ«, Beirut: Muassasah RisÄlah. 1461 H.
 2. Adz-DzurainÄ«, Fath, al-ManÄhij al- UshÅ«liyah fÄ« al-IjtihÄd bi al-Ra’yi fÄ« at-Tasyrī’ al-IslÄmÄ«, Beirut: Muassasah RisÄlah, 1434 H.
 3. Al-‘AsqalÄnÄ«, Ibnu Hajar, Fath al-BÄrÄ« Syarh ShahÄ«h al-BukhÄrÄ«, Cairo: Maktab ash-ShafÄ, 1424 H.
 4. Al-Ä€midÄ«, SaefuddÄ«n, al-IhkÄm fÄ« UshÅ«l al-AhkÄm, Beirut: DÄr al-Fikr, 1418 H.
 5. Al-BukhÄrÄ«, ‘Ala UddÄ«n, Kashf al-AsrÄr fÄ« UshÅ«l Fakhr al-IslÄm al-BazdawÄ«, Beirut: DÄr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H.
 6. Al-FÄr, Abdul QÄdir, MashÄdir al-IltizÄm MashÄdir al-Haq asy-SyakhshÄ« fÄ« al-QanÅ«n al-MadanÄ«, Aman: DÄr el-ThaqÄfah, 2015.
 7. Al-GhazÄlÄ«, AbÅ« HamÄ«d, al-MustashfÄ fÄ« ‘Ilm al-UshÅ«l, Beirut: Muassasah at-TÄrÄ«kh al-‘ArabÄ«, 1414 H.
 8. Al-HanafÄ«, AbÅ« Zaid ad-DabÅ«sÄ«, TaqwÄ«m al-Adillah fÄ« UshÅ«l al-Fiqh, DÄr el-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H.
 9. Al-JurjÄnÄ«, ‘AlÄ« bin Mohammed. at-Ta’rÄ«fÄt, Cairo: DÄr el-FadhÄ«lah.
 10. Al-KailÄnÄ«, MahmÅ«d Mohammed, QawÄ’id al-IthbÄt wa AhkÄm at-TanfÄ«dz, Aman: DÄr el-ThaqÄfah, 2013.
 11. Al-ManshÅ«r, AnÄ«s ManshÅ«r, Syarh AhkÄm QanÅ«n al-BayinÄt al-UrdunÄ«, Aman: DÄr IthrÄ’, 2013.
 12. An-NawawÄ«, MuhyddÄ«n bin Syarf, Syarh ShahÄ«h MuslÄ«m, Cairo: Muassasah MukhtÄr, 2001.
 13. Ash-ShÄlih, Mohammed AdÄ«b.. TafsÄ«r an-NushÅ«sh fÄ« al-Fiqh al-IslÄmÄ«, Al-Maktab al-IslÄmÄ«, 1413 H.
 14. Ash-SharkhasÄ«, AbÅ« Bakr Mohammed, UshÅ«l as-SarkhasÄ«, Beirut: DÄr al-Kutub el-‘Ilmiyah, 1414 H.
 15. As-SarthawÄ«, MahmÅ«d ‘AlÄ«, Syarh QanÅ«n al-AhwÄl al-Syakhshiyah, Aman: DÄr el-Fikr, 2010.
 16. Asy-SyaukÄnÄ«, Mohammed bin ‘AlÄ«, IrsyÄd al-FuhÅ«l ilÄ TahqÄ«q ‘Ilm al-UshÅ«l, Beirut: DÄr el-Fikr, 1992.
 17. Ath-ThabrÄnÄ«, SulaemÄn bin Ahmed, al-Mu’jam al-WasÄ«th, Maktabah al-‘UlÅ«m, 1983.
 18. Az-ZarkashÄ«, BadruddÄ«n, al-Bahr al-MuhÄ«th, Cairo: DÄr al-Kutub, 1424 H.
 19. Az-ZuhailÄ«, Wahbah, al-WajÄ«z fÄ« UshÅ«l al-Fiqh, Beirut: DÄr el-Khair, 2006.
 20. FarÄj, MosthafÄ MahmÅ«d, QanÅ«n al-BayinÄt al-UrdunÄ«, Aman: DÄr el-ThaqÄfah, 2010.
 21. MandzÅ«r, Ibnu. LisÄn al-‘Arab, Beirut: DÄr al-ShÄdir.
 22. SulthÄn, Anwar, MashÄdir al-IltizÄm fÄ« al-QanÅ«n al-MadanÄ« DirÄsah MuqÄranah bi al-Fiqh al-IslÄmÄ«, Aman: DÄr el-ThaqÄfah, 2015.